„ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД започна изпълнение на проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Дата: 27.02.2020 г.

На 24.02.2020 г. „ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

В проект BG16RFOP002-2.040-1601-C01 “Подобряване на производствения капацитет на „ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД“ е предвидена дейност за подобряване на производствения капацитет на дружеството чрез инвестиции в трифазни дизел генератори (15 бр.).

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът е на стойност 510 000,00 лв., от които 303 450,00 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 53 550,00 лв. – национално съфинансиране чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” и 153 000,00 лв. съфинансиране от „ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД.